Du kan støtte Kogsbølle Beboerforening via dit strømforbrug - læs mere her: FynskSupportEl

Opdateret 19. juni 2021

Vedtægter for Kogsbølle Beboerforening

 1. Foreningen er en selvejende institution under navnet Kogsbølle Beboerforening.
   
 2. Det er foreningens formål at bevare det kulturelle samlingssted, Kogsbølle Forsamlingshus, og fremme fællesskabet i Kogsbølle og omegn.
   
 3. Som medlemmer af foreningen kan optages beboere i Kogsbølle og omegn samt personer med tilknytning til området. Medlemskab kan opnås ved henvendelse til et medlem af bestyrelsen.
   
 4. Medlemsskabet gælder for et år af gangen fra 1. marts til 28. februar, hvortil der senest er betalt kontingent.
   
 5. Kontingentet for næste års medlemskab samt udlejningspriser for forsamlingshuset fastsættes på den ordinære generalforsamling.
   
 6. Regnskabsåret følger kalenderåret.
   
 7. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i januar måned. Indkaldelse til generalforsamling sker skriftligt med minimum to ugers varsel. Adgang til generalforsamling samt taleret og stemmeret har alle medlemmer af foreningen. Alle valg foregår skriftligt og afgøres ved almindeligt stemmeflertal.
  Vedtægtsændringer kan alene ske på generalforsamlingen, og forslag til vedtægtsændringer skal fremgå af indkaldelsen.

  GENERALFORSAMLINGENS DAGSORDEN:
  1. Valg af dirigent og valg af stemmetællere.
  2. Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
  3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
  4. Behandling af indkomne forslag. (Sådanne skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen, vedtægtsændringer 4 uger før).
  5. Fastsættelse af næste års medlemskontingent samt udlejningspris for forsamlingshuset.
  6. Valg til bestyrelsen.
  7. Valg af 2 suppleanter.
  8. Valg af 2 revisorer.
  9. Valg af revisorsuppleant.
  10. Eventuelt.
   
 8. Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 5 (7) medlemmer. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for 2 år af gangen. Hvert år afgår skiftevis 2 (3) og 3 (4) bestyrelsesmedlemmer. Formand og kasserer tegner i fællesskab foreningen. Bestyrelsen konstitueres umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
   
 9. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når 2 (3) ud af 5 (7) bestyrelsesmedlemmer kræver det, eller når mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt anmoder derom. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker skriftligt minimum 4 uger efter kravet herom er modtaget.
   
 10. Kapital til foreningens drift tilvejebringes gennem medlemskontingent, offentlige og private tilskud samt ved udlejning af Kogsbølle forsamlingshus og ved egne arrangementer.
   
 11. Foreningens midler, der ikke skønnes nødvendige til den daglige drift, indsættes på bankbog i foreningens navn. Ophævelse af foreningen og afhændelse af ejendommen kan kun ske, når 2/3 af beboerne i det gamle Kogsbølle skoledistrikt stemmer for dette ved en ekstraordinær generalforsamling.

 

Vedtaget på generalforsamling d. 26. maj 2021